Adatvédelem

Preambulum

A Wattmanager Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően (lásd: http://www.naih.hu/index.html) az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Wattmanager Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat a honlapján elérhető elektronikus ügyintéző rendszer (a továbbiakban: elektronikus ügyintéző rendszer) működtetése, használata kapcsán általa kezelt személyes adatokról, ezen adatkezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Definíciók, rövidítések

Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Ket.: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;

Rtv.: 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről;

Nbtv.: 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Ügyfélkapu: az az eszköz, amely biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel;

Üt.: 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről.

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok kezelője a Wattmanager Kft. amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

A Wattmanager Kft. internetes honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A Wattmanager Kft. ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Fentieken túlmenően a Wattmanager Kft. elektronikus ügyintézési rendszere elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a hatósági eljárása során a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult.

A Wattmanager Kft. portálján biztosított egyes további funkciók eléréséhez (pl. regisztráció) azonban egyes esetekben az Ügyfélnek a konkrét hatósági eljáráshoz szükséges adatok megadásán túl további adatokat is a Wattmanager Kft. rendelkezésére kell bocsátania. Ezen adatok megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybe vétele teljes mértékben önkéntes. Az elektronikus ügyintéző rendszerben lehetőség nyílik egyes további adatok (pl. további kapcsolattartási adatok) megadására. Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok az Ügyfél és a Wattmanager Kft. együttműködésének megkönnyítését szolgálják.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Wattmanager Kft. a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése – így az Info tv., az Rtv. vagy az Nbtv. rendelkezései stb. – szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés az Info tv. rendelkezésein (így különösen a 6. § (5) és (6) bekezdésén), a Ket. rendelkezésein (pl, 17. §) valamint az Üt. rendelkezésein (pl. 13-13/A. §, 20. §, 68. §, 76. §) alapul. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása az eljárás eredményes lefolytatása érdekében kötelező.

A Wattmanager Kft. által biztosított további funkciók eléréséhez szükség lehet személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az ügyfél által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok stb.).

A felhasználók jogainak gyakorlása Az ügyfél jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A Wattmanager Kft. az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Wattmanager Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az ügyfél a Wattmanager Kft.-nél kezdeményezheti.

Az ügyfél jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Wattmanager Kft.-hoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Wattmanager Kft. mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatbiztonság

A Wattmanager Kft. kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Wattmanager Kft. törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

A Wattmanager Kft. egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére a Wattmanager Kft. tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.